Po raz kolejny na zebraniu mieszkańców Dzielnicy Winów w dniu 11.10.2018r., podniesiona została kwestia terminu remontu ul. Laurowej. Sprawa kompleksowego wyremontowania tej drogi (wcześniejsza nazwa to ul. Polna) ciągnie się już od dobrych kilku lat, jeżeli nie kilkunastu. Starania mieszkańców przyczyniły się do opracowania, jeszcze przez Gminę Prószków, projektu remontu. Jednakże remont nie został zrealizowany przez Gminę z powodu rządowych planów włączenia sołectwa Winów w granice Opola, a Prószków  z przyczyn racjonalnych zrezygnował z inwestycji w drogę która zlokalizowania miała być poza granicami Gminy.  Tym samym priorytetowy dla mieszkańców Winowa remont ul. Laurowej został zawieszony, do kiedy?, ?. W procesie przyłączania Winowa, z inicjatywy Prezydenta Opola odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Winowa i reprezentującymi Miasto urzędnikami. Ze strony Prezydenta Opola padło zobowiązanie remontu tej drogi, a nastąpiło to na spotkaniu ze społecznością Winowa w dniu 06.10.2016r., na którym padła m.in. ‘głośna’ propozycja przemianowania nazwy ul. Polnej na ‘ul. Dziadowską’, głównie z faktu jej stanu technicznego. Po 1 stycznia 2017 roku, kiedy to Winów został częścią Opola, pojawił się kolejny problem. Miasto Opole, jak poinformowali nas urzędnicy, nie mogło podjąć się tego inwestycji, ponieważ wraz ze zmianą granic terytorialnych nie został przekazany przez Gminę Prószków majątek sołecki Winowa, w tym m.in. drogi gminne znajdujące się na terenie dzielnicy (czyli Winów był już w Opolu, a drogi gminnej pozostały własnością Prószkowa).

Ostatecznie, pod koniec czerwca 2018r., w wyniku narastających zobowiązań finansowych Gminy Prószków do Opola, Prószków kompensując swoje zobowiązania, przekazał Opolu należny majątek komunalny zlokalizowany w Opolu-Winowie, w tym m.in. drogi gminne, kilka latarnii, podupadły lokal po ośrodku zdrowia i dokumentację projektową pn. „Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi publicznej nr 104860O. –ul. Polnej (Laurowej) w Winowie (w tym: Projekt budowlany i wykonawczy zawierający informacje BIOZ; operat wodnoprawny; projekt stałej organizacji ruchu; kosztorys inwestorski; przedmiar robót; specyfikacje techniczne; wersje elektroniczne w formacie PDF).”

W dniu 27.06.2018r. Rada Dzielnicy Winów podjęła Uchwałę nr I/13/Win/18 w sprawie ul. Laurowej i wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opole z wnioskiem o ujęcie w budżecie Miasta na rok 2019 remontu ul. Laurowej, zgodnie z opracowaną ww. dokumentacją projektową, takie pisma zostały skierowane do Prezydenta Opola i Rady Miasta. Co więcej?, w celu przyśpieszenia procesu decyzyjnego, w aktualnym planie inwestycyjnym Rady Dzielnicy Winów na rok 2018 zaplanowana została  także kwota 20.000 zł na AKTUALIZACJĘ opracowanej dokumentacji  projektowej. Teraz ruch jest po stronie urzędników, czekamy na decyzję ujęcia tej inwestycji w budżecie Miasta na 2019r.

Wierzymy, że Prezydent Opola i Miejski Zarząd Dróg w Opolu zrealizują zobowiązania złożone przed mieszkańcami z okresu ‘przyłączania’ Winowa – z roku 2016 i remont ul. Laurowej w Opolu-Winowie dokona się 2019 roku.

Rada Dzielnicy Winów